Frågor & svar

Hitta svaret på din fråga eller ställ den direkt till vår kundservice via mail eller telefon. Vår kundservice har öppet måndag-fredag mellan kl. 07:00-16:00 och du når oss på 046-70 92 90 eller info@foretagshus.com

Jag har 9 månaders uppsägning – kan jag då lämna efter 9 månader?

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen.

Uppsägningstiden är den tid före avtalstidens utgång som du senast måste säga upp hyresavtalet annars så löper det vidare enligt avtalade villkor.

Hur säger jag upp kontraktet på min lokal?

Säg upp hyresavtalet för lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram. Detta skall göras i god tid, oftast 9 månader innan avtalstidens utgång. Vad som gäller för just din lokal framgår i ditt kontrakt. I din skriftliga uppsägning ska dessa viktiga punkter finnas med:

 • Vem du är
 • Vilken lokal det gäller, adress
 • Ditt avtalsnummer
 • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
 • Underteckning

Får jag överlåta min lokal till någon annan?

För att överlåta en lokal behöver du ett godkännande från Företagshus. Kontakta oss för mer information. Hyresrätten för en lokal får enligt lag inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd.

Följande gäller:

 • Har du hyrt lokalen i mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att överlåtelsen ska godkännas.
 • Förändring av den nu bedrivna rörelsen får ej göras.
 • Bolaget/personen som övertar verksamheten ska bedriva samma verksamhet.
 • Förvärvande bolag/person inträder i den gamla hyresgästens ställe, vilket innebär att ersättningsskyldighet för skulder eller uppkomna skador under hyresförhållandet övergår till den nya hyresgästen.
 • Förvärvande bolag/person ska kunna uppvisa god förmåga (både ekonomiskt och i praktiken) att driva verksamheten.
 • Bolaget/personen ska ha betalningsförmåga så att skyldigheterna enligt hyresavtalet kan fullgöras.

Får jag hyra ut min lokal i 2:a hand?

Om du vill hyra ut din lokal i andrahand krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen och ett samtycke från Företagshus. Kontakta oss för mer information.

Ändamålet med verksamheten får inte ändras och andrahandshyresgästen måste uppfylla vår uthyrningspolicy. Andrahandshyresgästen behöver bedriva en verksamhet i enlighet med det som tidigare är avtalat i hyreskontraktet.

Du som förstahandshyresgäst är även under denna avtalsperiod ansvarig för lokalen samt för att hyran betalas i tid.

Får jag ändra användning / verksamhet i min lokal?

Nej - inte utan tillstånd från Företagshus. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet innan ett godkännande kan medges.

Ta alltid kontakt med din oss om du tänker ändra din verksamhet.

Behöver jag skriva om kontraktet om jag byter från enskild firma till AB?

Ja. Om din verksamhet övergår från att drivas som en enskild firma behöver du göra en överlåtelse till det nya aktiebolaget. Kontakta oss för mer information.

I samband med en överlåtelse till ett AB kan det tillkomma någon form av säkerhet.

Får jag ändra planlösning i min lokal?

Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Företagshus.

I vissa fall krävs godkännande från myndigheter, exempelvis bygglov. Ta kontakt med oss innan du påbörjar några arbeten.

Enklare förändringar i din lokal, såsom att måla om och byta golv kan du göra. En tumregel är att allt som kan påverka brandsäkerhet, luftkonditionering med mera måste beviljas i förväg av Företagshus och ibland även berörd myndighet.

Vad är indextillägg?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI).

KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån.

När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Varje år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

Hyresjusteringen är ofta kopplad till en min och maxjustering av KPI, detta framgår av indexbilagan i ditt hyresavtal.

Vad innebär det är lokalen är momsad?

Att en lokal är momsad innebär att hyresvärden kommer att fakturera 25 % moms på hyran och att hyresvärden har avdragsrätt för ingående moms.

Hyresgästen till en momsad lokal måste vara registrerad för moms och bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Vem ansvarar över tillgängligheten i lokalen?

Hyresgästen ansvarar för tillgängligheten i lokalen. Det kan exempelvis handla om att underlätta för en rullstol att ta sig fram i lokalen, automatiska dörröppnare eller kontrastmarkeringar för synskadade.

Vem ansvarar för brandskyddet i lokalen?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och det kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje företag så bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, och med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är:

 • Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
 • Att utrymningsvägar inte är blockerade
 • Att branddörrar hålls stängda
 • Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, finns det gasflaskor som ska föras i säkerhet? Etc.
 • Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
 • Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på din arbetsplats
 • Att kontroller och åtgärder dokumenteras

Vad gör jag om jag har haft inbrott eller om skada har uppkommit i lokalen?

Det är du som hyresgäst som får stå för kostnaden som uppkommer vid inbrott eller andra typer av skador i den förhyrda lokalen. Det är viktigt att du har en företagsförsäkring om olyckan eller tjuven är framme.

Får jag sätta upp skylt eller markis?

För att sätta upp en markis, skylt, ett skyltskåp eller liknande krävs ett godkännande från Företagshus.

Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stadsbyggnadskontoret i kommunen där du har din lokal. En kopia av byggnadslovet ska skickas till din Företagshus för godkännande innan du ansöker om bygglov.

Gatupratare är lösa skyltar som placeras direkt utanför verksamheter under öppettiderna. Du får som regel ha en gatupratare per verksamhet och ingång. Du behöver inte bygglov för gatupratare. Däremot behövs polistillstånd. Gatuprataren måste du plocka in varje dag vid stängning.

Vem sköter sophantering i min lokal?

Som lokalhyresgäst tecknar du själv avtal med ett företag som forslar bort både hushållssopor och grovsopor. Avfall som kan återvinnas ska i möjligaste mån sorteras ut för att möjliggöra återvinning.

Vad gäller för lås & nycklar i min lokal?

Det är hyresgästens ansvar att förse lokalen med de lås och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagarförsäkring.

Hur tecknar jag elabonnemang för min lokal?

När du flyttar in i din nya lokal ska du omgående göra en anmälan om nytt elabonnemang. Den gör du direkt till din lokala elleverantör.

Hur gör jag en felanmälan för min lokal?

Om du får problem med lokalen, som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar gör du en felanmälan, se formulär på vår webbsida.